Công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước

Posted on

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triễn lãm Việt Nam

Công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước

Ngày 26/10/2015, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) phê duyệt chủ trương hợp tác với nhà đầu tư để thực hiện dự án và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

 

Contact details

All inquiries and questions should be send to:
Ms. Ly Hoa Lien (Deputy CEO, VEFAC)
Email: lien.hoaly@vefac.vn
Tel: +84-4-38343110 (ext: 126 – 128)
Cell phone: +84-913 095 511